• Internat

    • Nadrzędnym zadaniem internatu jest wszechstronny rozwój wychowanków w atmosferze akceptacji, życzliwości, troski i bezpieczeństwa.

     Internat Ośrodka dysponuje 32 miejscami w dziewięciu pokojach sypialnych. Wychowawcy pracujący w internacie posiadają pełne kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki oraz doświadczenie w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością. Wychowankowie mają zapewnioną 24-godzinną wszechstronną i fachową opiekę przez 5 dni w tygodniu oraz podczas co drugiego weekendu. Pobyt w internacie jest bezpłatny, odpłatność pobierana jest jedynie za wyżywienie. Zajęcia prowadzone są w 3 grupach wychowawczych. Czas spędzony w internacie to przedłużenie terapii i rehabilitacji w zakresie oddziaływań pedagogicznych, samoobsługi, uspołecznienia, rozwijania uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży.

     W ramach zajęć internackich wychowankowie biorą udział w kołach zainteresowań

     • sportowym
     • plastycznym
     • wokalno-tanecznym
     • turystyki rowerowej i pieszej
     • zbiórkach Drużyny Harcerskiej „Nieprzetartego Szlaku -” „Słoneczka”

      

     W internacie działa Młodzieżowa Rada Internatu.

     Jej głównym celem działania jest reprezentowanie ogółu wychowanków. Członkowie rady stanowią przykład dla całej szkolnej społeczności, troszczą się o przestrzeganie regulaminu internatu, czuwają  nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia wychowanków, organizują konkursy, prowadzą sekcję porządkową, dbają o dobre imię i honor szkoły. Działalność Młodzieżowej Rady Internatu przyczynia się do tworzenia mechanizmów samorządności, rozwijania i upowszechniania jej ideę wśród  społeczności internackiej.       

      

                                        Galeria zdjęć