• Szkoła Przysposabiająca do Pracy

    • Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w Gromadzicach zapewnia kontynuację procesu edukacyjno – terapeutycznego do 24 roku życia, po ukończeniu gimnazjum specjalnego, a także przygotowanie uczniów do podjęcia aktywności społecznej, dzięki której zdobędą szereg umiejętności wchodzących w zakres różnych zawodów na miarę swoich potrzeb, możliwości i ograniczeń.

     Kształcenie obejmuje:

     1.  Kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywania nowych umiejętności;

     2. Przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, Uczenie wykonywania różnych prac w tym porządkowych i pomocniczych oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

     Edukacja uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy opiera się na indywidualnych programach edukacyjno - teraupeutycznych opracowanych przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów pracujących z uczniami.

     W szkole przysposabiającej do pracy w procesie kształcenia uczniów, wyodrębnia się:

     Zajęcia edukacyjne:

     • funkcjonowanie osobiste i społeczne
     • zajęcia rozwijające komunikowanie się
     • przysposobienie do pracy
     • zajęcia kształtujące kreatywność
     • wychowanie fizyczne
     • religię

     Zajęcia dodatkowe:

     • zajęcia rewalidacyjne
     • terapia logopedyczna

     Duży nacisk kładzie się na przysposobienie do pracy, zapewniając uczniom zajęcia w pracowniach szkolnych oraz na warsztatach gastronomicznych w Wieluniu. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z następujących dziedzin:

     • gospodarstwo domowe,
     • pamiątkarstwo,
     • dekoratorstwo,
     • ceramika,
     • stolarstwo
     • prace porządkowe, remontowe i gospodarcze na terenie szkoły

     Podstawowym celem nauki jest wyposażenie ucznia w takie umiejętności i wiadomości, aby:

     • mógł w najpełniejszy sposób porozumiewać się z otoczeniem,
     • zdobył maksymalną niezależność życiową zakresie zaspokajania własnych potrzeb,
     • był zaradny w życiu
     • mógł uczestniczyć w różnych formach.  

      

     Galeria zdjęć