• Pedagog

    •  

     ZADANIA PEDAGOGA

     • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów,
     • opracowywanie opinii pedagogicznych,
     • diagnozowanie sytuacji wychowawczej w celu wspierania rozwoju ucznia, określanie odpowiednich form pomocy psychologiczno –pedagogicznej, w tym działań terapeutycznych, profilaktycznych, interwencyjnych, mediacyjnych,
     • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy pedagogiczno – psychologicznej dla uczniów w formie indywidualnej i grupowej,
     • zapewnienie pomocy uczniom i rodzicom w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
     • prowadzenie działań na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej dla uczniów w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej,
     • wspieranie dzieci i rodziców w załatwieniu świadczeń pielęgnacyjnych, rentowych, socjalnych, mieszkaniowych,
     • realizowanie programów profilaktyczno- wychowawczych oraz zadań wynikających ze Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Promocji Zdrowia

      

     Powrót