• Zajęcia rewalidacyjne

    • Zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne są integralną częścią pracy edukacyjnej i wychowawczej. Uwzględniają specyficzne potrzeby rozwojowe uczniów i wychowanków  oraz ich indywidualne tempo rozwoju. Podstawą do zakwalifikowania poszczególnych uczniów do określonej formy zajęć rewalidacyjnych są: diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dokonana przez zespół osób pracujących z dzieckiem: nauczycieli, psychologa i pedagoga szkolnego oraz zalecenia zawarte w orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Nauczyciele-specjaliści przestrzegając zasad ortodydaktyki i stosując swoiste metody pracy z upośledzonymi umysłowo, realizują indywidualne plany rewalidacji o określonych celach.

      

     Nasze zadania:

     • wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia niepełnosprawnego;
     • przygotowanie go do samodzielności społecznej;
     • uczenie porozumiewania się z otoczeniem w dostępny mu sposób werbalny i niewerbalny;
     • wdrażanie do aktywności ruchowej i usprawniania kondycji fizycznej;
     • stymulowanie zdolności muzycznych, plastycznych oraz sprawności manualnej;
     • rozwijanie umiejętności matematycznych;
     • nauka czytania i pisania;   

     Powrót